Zmiana pracy a urlop

Zdarza się, że nieprzewidzianie zmuszeni jesteśmy do zmiany pracy. Zastanawiamy się wtedy co zrobić z naszym niewykorzystanym lub właśnie wykorzystanym urlopem wypoczynkowym?

Jeśli w trakcie roku kalendarzowego pracownikowi ustaje stosunek pracy, to przysługuje mu u dotychczasowego pracodawcy w tym roku urlop wypoczynkowy w wymiarze proporcjonalnym do okresu przepracowanego u tego pracodawcy w roku ustania stosunku pracy.

Może się jednak zdarzyć, że przed ustaniem stosunku pracy, pracownik wykorzystał już swój urlop w wyższym lub pełnym wymiarze (przysługującym na cały rok), w takiej sytuacji pozostawiamy już taki stan rzeczy. Pracodawca nie może już ubiegać się od zwrot nadliczbowych dni urlopu np. w formie potrącenia wynagrodzenia. Natomiast kolejny pracodawca może na tym skorzystać, gdyż on już nie będzie zobowiązany do udzielenia urlopu w ilości wykorzystanej u poprzedniego pracodawcy.

Pracownikowi, który przed ustaniem stosunku pracy w ciągu roku kalendarzowego wykorzystał urlop wypoczynkowy w wymiarze wyższym niż wynikający z zasady proporcjonalności lub pełnym, przysługuje u kolejnego pracodawcy urlop w odpowiednio niższym wymiarze lub po prostu pozostaje już bez urlopu.

Proporcjonalność urlopu wypoczynkowego

Jeśli jednak u pierwszego pracodawcy wykorzystano proporcjonalną, zgodną z ilością przepracowanych liczbę dni przypadających na urlop wypoczynkowy to pracownik nabywa prawo do dalszej części urlopu u nowego pracodawcy, od dnia podjęcia u niego pracy, w tym samym roku kalendarzowym, w którym ustał jego poprzedni stosunek pracy.

Jeśli pracownik podjął nową pracę w kolejnym roku kalendarzowym, to ma jedynie prawo do urlopu w wymiarze proporcjonalnym do okresu pozostałego do końca aktualnego roku (nie może ubiegać się o zaległy urlop z poprzedniego roku, chyba, że jego zmiana pracy nastąpiła na podstawie porozumienia stron – zakładów pracy i nowy pracodawca przejął na siebie taki obowiązek). Działa to w dwie strony, jeśli pracownik podjął pracę w następnym roku kalendarzowym to w tym przypadku nowy pracodawca nie może obniżyć wymiar dni urlopu o nadwyżkę urlopy wykorzystaną u poprzedniego pracodawcy.

Niewykorzystany urlop

Zmiana pracy a urlop wypoczynkowy, który nie został wykorzystany jest z dniem zakończenia stosunku pracy u pierwszego pracodawcy rozliczany ekwiwalentem. Pracownik nie będzie już mógł wykorzystać tego urlopu, a zatem jedyna możliwością i jednocześnie obowiązkiem pracodawcy jest wypłata mu odpowiedniej kwoty pieniężnej stanowiącej zadośćuczynienie te17mu faktu.

Oczywiście są wyjątki kiedy nowy pracodawca zgodzi się na przeniesienie niewykorzystanego urlopu u siebie – to właśnie wspomniane wcześniej porozumienie stron (zakładów pracy) lub kiedy pomiędzy tymi samymi stronami (pracodawcą i pracownikiem) zostaje zawarta kolejna umowa o pracę (np. umowa na czas określony po zakończonej umowie na okres próbny).

W takich jednak sytuacjach pracodawca i pracownik mogą postanowić o wykorzystaniu zaległego urlopu wypoczynkowego w czasie kolejnego zatrudnienie danej osoby u tego samego pracodawcy. Aby tak się stało jest konieczny do spełnienia warunek – następny stosunek pracy musi powstać bezpośrednio po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o pracę.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *