Jakie są rodzaje podatków w Polsce?

Z podatkami spotykamy się wszędzie, na każdym kroku. Jednak jest ich tyle, że przeciętny człowiek zna jedynie ich poszczególne zarysy. Nawet na zwyczajnym paragonie,  jakim wychodzimy ze sklepu, widnieją jego trzy rodzaje. Jak więc działa system podatkowy w Polsce?

System podatkowy w Polsce

Najprościej rzecz ujmując, jest to zbiór przepisów prawnych z zakresu ustalania i poboru podatków. Obowiązek taki nakłada na każdego obywatela konstytucja Rzeczypospolitej, która to tez ustala ewentualne drogi wyjątku. W Polsce istnieje dwanaście tytułów podatkowych, które zostały objęte odgórnym prawem podatkowym. Według artykułu szóstego podatek jest to: publicznoprawne, nieodpłatne, przymusowe i bezzwrotne świadczenie pieniężne na rzecz Skarbu Państwa, województwa, powiatu lub gminy, wynikające z ustawy podatkowej

Jakie są rodzaje podatków w Polsce?

 

 • PIT, czyli podatek dochodowy od osób fizycznych, którym są obłożone wszelkiego rodzaju dochody podatnika
 • CIT, czyli podatek dochodowy od osób prawnych, czyli pieniądze płacone przez spółki i przedsiębiorstwa od ich dochodu
 • Podatek od spadków i darowizn – zaliczny do podatku bezpośredniego od przyrostu masy majątku. Podatnikami są osoby fizyczne
 • Podatek od czynności cywilnoprawnych – czyli takie czynności, jak umowy sprzedaży, pożyczki, darowizny, dożywocia, ustanowienie hipoteki, umowy depozytu oraz umowy spółki
 • Podatek rolny – powołane są wszystkie osoby, które są właścicielami gruntów, ich posiadaczami, użytkownikami wieczystymi. Z tego podatku zwolnione są gminy i Skarb Państwa
 • Podatek leśny – obowiązuje właścicieli gruntów zalesionych
 • Podatek od nieruchomości
 • Podatek od środków transportowych
 • Podatek tonażowy
 • Podatek od wydobycia niektórych kopalin
 • Zryczałtowany podatek od wartości sprzedawanej produkcji
 • Podatek od niektórych instytucji finansowych
 • Podatek od sprzedaży detalicznej
 • Podatek od dochodów kapitałowych

Ponadto wyróżnia się jeszcze podatki pośrednie, takie jak:

 • Podatek od towarów i usług
 • Podatek akcyzowy
 • Podatek od gier

Author: Redaktor Serwisu

copyright 2017

Share This Post On