Więcej kosztów niż pieniędzy

Wszelkie publiczne miejsca pracy typu szpitale, szkoły, więzienia opłacane są z pieniędzy publicznych. Zwykle uzyskiwanych z podatków. W teorii środki znajdujące się w budżecie państwa powinny starczyć na pokrycie tych kosztów. W przypadku wielu krajów jest to tylko marzenie.

Dług publiczny

W momencie gdy ilość kosztów jest większa niż liczba pieniędzy w posiadaniu pozostają dwa wyjścia. Albo rezygnuje się z zakupu danego dobra, albo zaciąga kredyty i pożyczki. Państwu jako jednostce, która musi zapłacić za wykonywanie poszczególnych usług pozostaje jedynie opcja numer. To jest tylko uproszczone wytłumaczenie definicji długu publicznego, tak aby każdy laik mógł to zrozumieć. Bardziej oficjalna wersja określa go jako zaciągnięte zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów, zobowiązania, które nie zostały jeszcze opłacone, wyemitowane papiery wartościowe i inne.

Polityka obniżania wartości

Długiem publicznym, jak i związanym z nim budżetem państwa, zajmuje się Minister Finansów. Dług publiczny jest zjawiskiem negatywnym, a jego występowanie jest niepożądane. Z tego powodu każdego roku dąży się do jego obniżenia. Jednakże w Polsce dotyczy to zmniejszenia stosunku zobowiązań do Produktu Krajowego Brutto. Istnieje kilka polityk zajmujących się obniżeniem tej liczby, a mianowicie polityki:

  • zmniejszenia dochodu narodowego,
  • dążąca do zbilansowania kosztów i przychodów w sektorze finansów publicznych,
  • stopy procentowej.

Dług publiczny w Polsce

Polska od lat dwudziestych XX. Wieku charakteryzuje się ciągłym wzrostem długu publicznego. W roku 1920 zadłużenie wynosiło „zaledwie” 272 milionów dolarów. W porównaniu do tego jego wielkość na 2016 rok oszacowano na ponad 965 miliardy dolarów. Obecny stosunek długu publicznego do PKB waha się na granicy około 50%. Najgorsza sytuacja była w roku 1990 ponieważ wtedy zadłużenie stanowiło 92% wartości PKB.

Sprawcami powiększania się wielkości długu publicznego państwa jest każdy człowiek mieszkający w tym kraju. W końcu korzysta on z wszelkich dóbr publicznych opłacanych z budżetu państwa.

Author: Redaktor Serwisu

copyright 2017

Share This Post On